[EN] [FR] [DE] [ES] [PT] [IT] [AR] [JP] [KR]

ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องชาร์จระดับสุดยอด !!! จากญี่ปุ่น  (อ่าน 1170 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ เจมส์

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 7849
  • สมัครสมาชิก: 01, 2008

  • เพศ: ชาย
    • www.rc-plus.net
ยี่ห้อนี้แทบไม่มีให้เห็นในเมืองไทย นามว่า shine technica
แต่ว่ามีการผลิตมานานในแล้วญี่ปุ่น
ทำเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มาหลายรุ่นแล้วด้วย
มีแปลกๆและไฮเทคเยอะ
คราวนี้ขอเสนอ เครื่องชาร์จระดับท้อป
ที่เอาไว้ต่อกร กับ pro-trak, competititon electronics

รุ่น DELPASO 3000
สามารถวิเคราะห์ถ่านได้อย่างกับนักวิจัย
ชาร์จดีสชาร์จ ได้อย่างขนม
รายละเอียด แปล google ได้ความตามนี้
○巨大で変わり身が早くなんでもござれ! ○ huge DEMOGOZARE What is quick-change!
○放電電流が少ない? ○ discharge current is low?
○オプション付ければ日本一! ○付けれoptions to the Champion!
○ 世界初モード! ○ world's first mode! 気の抜けない水素電池の超レース充電も電池の変化に合わせて思い通りに充電ができます。 抜けないof hydrogen gas cell batteries and super-race charge to reflect changes in charge predictable results.
○記録モードや測定モードも! ○ record mode and measurement mode!
○電池の様子がグラフィック素子ですぐ解かる! ○ batteries immediately see the graphic elements解かる!
○基本はPWMのパルスと1mVの分解能。 ○ basic PWM pulse 1 mV resolution. 高性能で他に類を見ません! 見ませんother in a high-performance!

○オプションいろいろ ○ various options
①外付け温度計 ① external thermometer
②放電ブースター20A 20 A booster discharge ②
③デルロガー(6セル用) ③ del logger (6 cell)

パソコン接続型充放電器です。 PC-connected charge and discharge instruments. RS232Cでパソコンと接続します。 RS232C connection and a PC.
USBでもRS232C変換機を使用すれば接続できます。 But RS232C USB converter, you can connect.
3系統単独同時動作、水素、ニッカド対応 3 sets single simultaneous operation, hydrogen and nickel-cadmium corresponding
充電電流設定は、自動と手動を選べます。 Charging current settings are automatic and manual needed.
充電電流は高周波パルスと低周波パルスで、処理されます。 Charging high-frequency pulses and the current low-frequency pulses in the process.
放電はパルス放電で行われます。 Discharge of the pulse discharge.
充・放電カーブも描きます。 Also draw a charge and discharge curve.
最大の特長は、比のディジタルの時代に描かれたグラフを見なれると「こんな電池」「あんな電池」と電池の性能、性格が理解できるとこをです。 The largest has a ratio of the digital era depicted in a graph見なれるand "this cell" and "that kind of battery" and battery performance, a character can understand why. もろ数値では、ありません。 MORO numbers are, I have not.
バッテリーデータはパソコンのHDの中に保存! HD battery data is stored inside the computer! 何百本でもOK But the hundreds OK
これ一台有れば、面倒なバッテリー管理が楽勝になります! This one有れ, battery management is troublesome to cruise to victory!
ソフトはCDにて・・CD-ROMドライブが無いと インストールできません、ご注意下さい。 Software for the CD in the CD-ROM drive can not be installed and is not, please check the room.
詳しくはこちらで! Learn more! DELPASO 3000 詳細 DELPASO 3000 show

仕様 Specifications  充電 port1; Charging port1;  1セル~6セル MAX10A / 6 to 1 cell-cell MAX10A /  7セル 8A 7 cell 8A   
充電 port2; Charging port2;  1セル~6セル MAX10A / 6 to 1 cell-cell MAX10A /  14セル 5A / 14 cell 5A /  20セル 2A 20 cell 2A 
放電 port3; Discharge port3;  1セル~6セル MAX10A / 6 to 1 cell-cell MAX10A /  12セル 2A / 12 cell 2A /  14セル 1A 14 cell 1A 

注;10セル以上の放電はニッカドでもカット電流を増し、電流を少に・・・しないと転曲が起きます。 Note; more than 10 cell nickel-cadmium discharge also cut the current increase in the current rolling a little bit of a song is not arise.
------- 充電表示データ ------------------- ------------------- ------- Charge data
ΔP、クーロン、平均電流、平均電圧、充電時間、内部抵抗 Δ P, Coulomb, average current, average voltage, charging time, internal resistance
カット電圧、カット電流 Cut voltage, current cut
------- 放電表示データ ------------------- ------------------- ------- Discharge display data
放電電流、内部抵抗、放電時間、カット電圧 Discharge current, internal resistance, discharge time, cut voltage
平均電圧、平均電流 Average voltage, the average current
-------------- 性能 ---------------------- ---------------------- -------------- Performance
入力電圧:12~17V、充・放電セル数:1~12 Input voltage: 12 ~ 17 V, charge and discharge cell: 1 to 12
電池の範囲:50~7000mAh Battery Range: 50 ~ 7000 mAh
放電電流:50mA~10A Current discharge: 50 mA ~ 10A
-------------- 本体 ---------------------- Body ---------------------- --------------
重量:1.7kg、サイズ:250×205×65mm Weight: 1.7 kg, size: 250 × 205 × 65mm RC-PLUS webboard


 

Back to top